Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
2020 2024
Volba prezidenta 2023
 • OÚ Tuř
 • 154

Volba prezidenta 2023

Výsledky I. kola prezidenstké volby - Tuř

číst více
2023/odpadové hospodářství/poplatky
Úřad Obec
 • OI Admin
 • 293

2023/odpadové hospodářství/poplatky

Poplatky za svoz komunálního odpadu se pro rok 2023 nemění


číst více
Důležité!!! Nařízení Státní veterinární správy
Úřad Obec Úřední Deska
 • OÚ Tuř
 • 242

Důležité!!! Nařízení Státní veterinární správy

VELMI DŮLEŽITÉ - PTAČÍ CHŘIPKA/Obec Tuř je obcí v uzavřeném pásmu-pásmo dozoru!!!

Č. j. SVS/2023/002332-H
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj („dále jen
KVSH“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49
odst. 1 písm. c) a dále dle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona zák. č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne
9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat
(„právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz
uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“),v souladu
s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním
území Kozojedy u Žlunic [797677] na území Královehradeckého kraje. Nařízení je
vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy.
Čl. 1
Vymezení uzavřeného pásma
Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru.
(1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:
623466 Češov; 797677 Kozojedy u Žlunic; 746321 Sběř; 797693 Slavhostice; 784664
Volanice; 797707 Žlunice;
(2) Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:
659631 Bartoušov u Jičíněvsi; 601462 Běchary; 772658 Bílsko u Kopidlna; 615188
Budčeves; 771767 Butoves; 750913 Červeněves; 655422 Dolany u Chyjic; 631809
Drahoraz; 639923 Hlušice; 639931 Hlušičky; 796484 Hradíšťko; 746312 Hrobičany; 771775
Hubálov; 652334 Cholenice; 652423 Chomutice; 652431 Chomutičky; 653021 Chotělice;
655431 Chyjice; 782157 Janovice u Vinar; 659649 Jičíněves; 631817 Keteň; 669296
Kopidlno; 659657 Kostelec u Jičíněvsi; 669016 Kovač; 782165 Kozojídky u Vinar; 750921
Křičov; 678813 Labouň; 623474 Liběšice; 750930 Loučná Hora; 749842 Milíčeves; 697371
Mlýnec u Kopidlna; 615196 Nečas; 703273 Nemyčeves; 754765 Nevratice; 709280
Ohnišťany; 631825 Pševes; 797685 Sekeřice; 748331 Skochovice; 754927 Skřeněř;
748960 Skřivany; 749851 Slatiny; 750671 Sloupno nad Cidlinou; 782173 Smidarská Lhota;
750948 Smidary; 723754 Staré Místo; 754773 Staré Smrkovice; 754943 Starý Bydžov;
757713 Stříbrnice v Čechách; 771147 Třtěnice; 771791 Tuř; 772674 Údrnická Lhota;
772682 Únětice; 746339 Velešice; 778141 Vesec u Jičína; 788341 Veselská Lhota; 782181
Vinary u Smidar; 782912 Vitiněves; 796492 Vlhošť; 785954 Vrbice nad Cidlinou; 786608
Vršce; 788350 Vysoké Veselí; 796506 Žeretice; 796832 Židovice; 659665 Žitětín

Čl. 2
Opatření uzavřeného pásma
(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež (dále jen
chovaní ptáci), s výjimkou domácností, které chovají ptáky v zájmovém chovu (druhy ptáků
jiné než kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci).
Provede se soupis pro hospodářství v ochranném pásmu a pásmu dozoru zvlášť, který bude
obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství
(počet drůbeže lze odhadnout); tento soupis předat KVSH nejpozději do 12.01.2023
prostřednictvím následujících webových formulářů na webových stránkách Státní veterinární
správy:
soupis chovatelů v ochranném pásmu formulář:
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=KOZOJEDY-KVSH-2023-3km
soupis chovatelů v pásmu dozoru formulář:
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=KOZOJEDY-KVSH-2023-10km
b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze
zejména mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli
ptáků;
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení
uhynulých volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem;
tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení
zvířat“; neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu
podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádoby účinným
dezinfekčním přípravkem;
d) spolupracovat s KVSH při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi
volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo
nemocných ptáků;
(2) Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit
umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do
objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody
trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to
proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na
některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným
ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství; dále se v tomto případě přijmou i
přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do
hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného
poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVSH na
nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 210;
c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční
prostředky vhodné k tlumení nákazy;
d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou
v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí
a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména
zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je
v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVSH
na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup
do prostor, kde jsou ptáci chováni;
f) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to
neprodleně;
g) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace
k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 11.01.2023:
I. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
II. Adresa (sídlo) chovatele
III. Kontaktní osoba
IV. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
V. Adresa místa chovu ptáků
VI. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)
VII. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
2. Vodní (husy, kachny)
3. Ostatní (pštros, pávi)
4. Holubi
5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo
a ostatní) vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení;
h) umožnit KVSH provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze s případným
odběrem vzorků.
(3) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
a) přemisťovat celá těla mrtvých volně žijících a chovaných ptáků nebo jejich částí
z uzavřeného pásma ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném
pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;
b) neprodleně aplikovat na dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky,
jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravek
s účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají
zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;
c) provádět přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo
1. bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu;
2. s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic a
3. s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají ptáky;
d)přepravovat vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného
pásma a přepravované mimo toto pásmo pouze s veterinárním osvědčením vydaným
úředním veterinárním lékařem KVSH, které upraví podmínky jejich přemístění z uzavřeného
pásma; KVSH může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla za podmínek stanovených
v Nařízení Komise 2020/687;
e)provádět odběr vzorků v chovech či hospodářstvích v uzavřeném pásmu, která
chovají drůbež nebo volně žijící ptáky, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení
nákazy pouze na základě povolení vydaného ze strany KVSH;
f) používat k přemísťování chovaných ptáků a produktů z nich v rámci uzavřeného
pásma, z něj, do něj a přes něj pouze takové dopravní prostředky splňující tyto požadavky:
1. dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo
jakémukoli úniku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro
zdraví zvířat;
2. po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví
zvířat ihned musí být dopravní prostředky vyčištěny a vydezinfikovány a v případě potřeby
následně znovu vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo ponechány
vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů, přičemž čištění a
dezinfekce dopravního prostředku musí být provedeny přípravkem s účinnou dezinfekční
látkou a náležitě zdokumentovány.
Čl. 3
Další opatření v uzavřeném pásmu, doba jejich trvání
(1) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
a) zákaz přemisťování (pro účely tohoto nařízení se tím rozumí včetně nákupu, prodeje,
darování apod.) chovaných ptáků z a do hospodářství či chovů umístěných
v uzavřeném pásmu;
b) zákaz přemisťování vedlejších produktů živočišného původu (dále jen VPŽP) z ptáků
z hospodářství či chovů kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, tj. např. odvoz
či rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva;
c) zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí
v uzavřeném pásmu;
d) zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek zvířat a jiné shromažďování ptáků;
e) zákaz přemisťování násadových vajec z hospodářství či chovů v uzavřeném pásmu;
f) zákaz přemisťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků
z chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v ochranném pásmu;
g) zákaz přemisťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže
z potravinářských podniků v ochranném pásmu, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem
uvedeným v příloze VII Nařízení Komise 2020/687;
h) zákaz přemisťování vajec či tekutých vajec k lidské spotřebě z hospodářství
či potravinářských podniků v ochranném pásmu.
(2) Na základě žádosti o výjimku může KVSH rozhodnout za podmínek stanovených
v Nařízení Komise 2020/687 o povolení výjimky ze zákazů uvedených v odst. 1., které jsou
rozdílné pro ochranné pásmo a pro pásmo dozoru.
Čl. 4
Doba trvání opatření
(1) Opatření podle tohoto článku se zruší pro ochranné pásmo tehdy, pokud uplynula
doba minimálně 21 dní od vydání tohoto nařízení Státní veterinární správy a byly splněny
další podmínky v souladu s článkem 39 Nařízení Komise 2020/687. Po zrušení ochranného
pásma budou nadále uplatňovány v celém uzavřeném pásmu opatření jako pro pásmo
dozoru.
(2) Opatření podle tohoto článku se zruší pro pásmo dozoru tehdy, pokud uplynula
doba minimálně 9 dní od zrušení opatření pro ochranné pásmo a byly splněny další
podmínky v souladu s článkem 55 Nařízení Komise 2020/687.
Čl. 5
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných
veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního
zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 6
Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu.
Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky
projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na
hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může
dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě
vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci.
K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí
kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí.
Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí.
Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární
influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U
HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné
savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.
Čl.7
Poučení o náhradách nákladů a ztrát
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí
náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních
opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze
zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva
zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o
její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování
a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných
veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva
zemědělství.
Čl.8
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb.,
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z
důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti
okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas
vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních
úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské
veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních
předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení
vyrozuměna.
V Hradci Králové dne 04.01.2023

MVDr. Aleš Hantsch
ředitel Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Královéhradecký kraj
podepsáno elektronicky
Obdrží:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Obecní úřad: Běchary, Budčeves, Butoves, Češov, Hlušice, Cholenice, Chomutice, Chyjice, Jičíněves,
Kopidlno, Kostelec, Kovač, Kozojedy, Nemyčeves, Nevratice, Nový Bydžov, Ohnišťany, Sběř, Sekeřice,
Skřivany, Slatiny, Slavhostice, Sloupno, Smidary, Staré Místo, Staré Smrkovice, Starý Bydžov, Třtěnice,
Tuř, Údrnice, Veliš, Vinary, Vitiněves, Volanice, Vrbice, Vršce, Vysoké Veselí, Žeretice, Židovice, Žlunice


číst více
Cena vodného od 1.1.2023
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 310

Cena vodného od 1.1.2023

Úprava cen za dodávku pitné vody

číst více
Nařízení Státní veterinární správy
Úřad Obec Úřední Deska
 • OÚ Tuř
 • 168

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

Úrední deska: Státní veterinární správa
Vyvesit: 13.12.2022 Sejmout: 12.06.2023
Č. j. SVS/2022/163213-G
Nařízení Státní veterinární správy
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky:
Čl. 1
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež,
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.
Čl. 2
Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje v případě, že nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.
Úrední deska: Státní veterinární správa
Vyvesit: 13.12.2022 Sejmout: 12.06.2023
Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 4
Poučení
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu naléhavého obecného zájmu, platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů a účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách Ministerstva zemědělství a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou nařízením ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, zveřejňuje se nařízení také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání.
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.
V Praze dne 12.12.2022
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
Obdrží: Ministerstvo zemědělství ČR a všechny krajské úřady ČR

číst více
Voličské průkazy/prezidentské volby
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 192

Voličské průkazy/prezidentské volby

Prezidentské volby 2023

Informace voličům: Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

číst více
Finanční příspěvek na vývoz kalů do 31.12.2022
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 192

Finanční příspěvek na vývoz kalů do 31.12.2022

PŘIPOMENUTÍ: příspěvek na vývoz ČOV, septiků a jímek do 31.12.2022 !!!

Obec Tuř schválila dne 20.9.2022 finanční příspěvek pro vlastníky nemovitostí v Tuři. Příspěvek ve výši 500,-Kč je určen na individuální vývoz a likvidaci kalů z ČOV, septiků a jímek. Příspěvek bude vyplacen na základě předloženého daňového/příjmového dokladu o vývozu autorizovanou firmou - například: pan Míka, TS Jičín, EKOLSERVIS Nová Paka atd. 

Příspěvek je určen pouze pro  nemovitosti s minimálně jedním přihlášeným občanem k trvalému pobytu v obci Tuř.

Příspěvek bude vyplácen během úředních hodin nejpozději k 31.12.2022 na obecním úřadě Tuř.

číst více
Hasiči varují
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 362

Hasiči varují

SDH varuje před požáry

číst více
Svoz komunálního odpadu
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 225

Svoz komunálního odpadu


OZNÁMENÍ PRO OBČANY/KOMUNÁLNÍ ODPAD

Svoz komunálního odpadu v naší obci bude od 1.11.2022 probíhat každý lichý čtvrtek a to celoročně. Ve stejném intervalu bude vyvážen i kontejner na plasty, kontejner s papírem pak každé sudé pondělí.  

číst více
Upozornění ČEZ Distribuce
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 244

Upozornění ČEZ Distribuce

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

číst více
publikováno: 28. 4. 2023 09:34, OÚ Tuř